Regulamin konkursu BeSmart

besmartREGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„BE SMART”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Be Smart” jest Gimnazjum nr 1
im. Powstańców Warszawy w Piasecznie.

II. CELE KONKURSU

1) Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
2) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3) Sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej.
4) Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy szkołami z terenu
gminy.

III. UCZESTNICY

Konkurs jest skierowany do uczniów klas II gimnazjum z terenu Gminy Piaseczno.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 listopada 2017r.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.

Etap I

Etap szkolny odbędzie się w dniu 06 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w szkołach, które
zgłosiły zamiar uczestnictwa w Konkursie do 14 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie
karty zgłoszenia.
Szkoły wybierają Wewnątrzszkolną Komisję Konkursową, w której skład wchodzi,
co najmniej jeden nauczyciel języka angielskiego.
Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane i udostępnione przez organizatora
konkursu. Materiały do etapu szkolnego, w formie testów, zostaną przesłane drogą
elektroniczną do zgłoszonych szkół. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45
minut.
Do etapu gminnego konkursu kwalifikuje się trzech uczniów z każdej szkoły, którzy
na etapie szkolnym otrzymali najwyższą liczbę punktów.
Nazwiska 3 najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów oraz nazwiskiem
nauczyciela przygotowującego do konkursu należy przesłać do 13 grudnia 2017 r na
podany wyżej adres mailowy.

Szkoła:

a) zapoznaje uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Konkursu Języka
Angielskiego „Be Smart” dla uczniów gimnazjów Gminy Piaseczno w roku szkolnym
2017/2018;
b) zgłasza się do udziału w konkursie, nie później niż do 14 listopada 2017 r. poprzez
wypełnienie formularza;
c) uzyskuje oświadczenia rodziców o akceptacji Regulaminu Konkursu Języka
Angielskiego „Be Smart” dla uczniów gimnazjów Gminy Piaseczno w roku szkolnym
2017/2018 i wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika
konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów;
d) zapewnia uczestnikom warunki do samodzielnej, spokojnej pracy.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej:

a) zapoznaje uczniów z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego „Be Smart”;
b) udziela instruktażu przed przystąpieniem do konkursu oraz przeprowadza konkurs
zgodnie z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego.

Etap II

Etap gminny Konkursu Języka Angielskiego „Be Smart”, odbędzie się 08 stycznia 2018
roku o godz: 9.00 w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną 11 stycznia 2018 r. W przypadku niewielkiej liczby
zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym
uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.
Etap gminny przygotowuje i przeprowadza Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy
w Piasecznie.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.

Przewodniczący Gminnej Komisji Konkursowej:

a) przeprowadza konkurs;
b) zapewnia odpowiednie warunki pracy uczestnikom, przestrzega ustalonych zasad
organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu gminnego
konkursu;
c) sporządza w formie pisemnej i elektronicznej protokół z prac Gminnej Komisji
Konkursowej.

V. HARMONOGRAM

1) do 14 listopada 2017 zgłoszenia do konkursu;
2) 06 grudnia 2017 etap szkolny;
3) do 13 grudnia 2017 przesłanie wyników ze szkół do Komisji w Gimnazjum nr 1
w Piasecznie;
4) 15 grudnia 2017 ogłoszenie wyników etapu szkolnego;
5) 08 stycznia 2018 etap gminny;
6) 11 stycznia 2018 ogłoszenie wyników konkursu etapu gminnego.

VI. ZAKRES PROGRAMOWY

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego z Gimnazjum
nr 1 w Piasecznie. Zadania konkursowe zarówno w pierwszym jak i drugim etapie
obejmować będą materiał zawarty w podstawie programowej z języka angielskiego dla
klas II gimnazjum.

Zadania sprawdzać będą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 gramatyki,
 słownictwa,
 rozumienia tekstu czytanego;
 reagowania językowego.

W tegorocznej edycji konkursu zakres słownictwa tematycznego to: „Nauka i technika. Środowisko.”

Etap I:

Uczestnicy rozwiązują test składający się z 2 części:
a) struktury leksykalno-gramatyczne;
b) czytanie.

Etap II:

Uczestnicy tego etapu rozwiązują test pisemny składający się z trzech elementów:
a) struktury leksykalno-gramatyczne;
b) słuchanie;
c) pisanie.

VII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu
finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Nagrody do odebrania od 05
kwietnia w sekretariacie Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie.

VIII. JURY

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie
losowo wybranych 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz 2 nauczycieli
wyznaczonych przez organizatora konkursu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły
www.gimnazjum1piaseczno.pl
Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu p. Justyna Erbel, p. Izabela
Goławska oraz p. Magdalena Zdyb.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec