Regulamin oceny zachowania uczniów
Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, uwzględniając w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
 • dbałość o honor i tradycję szkoły
 • dbałość o piękno mowy ojczystej
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • okazywanie szacunku innym osobom.


Stopnie z poszczególnych przedmiotów nauczania nie mogą mieć bezpośredniego wpływu na ocenę zachowania.

   1. W Gimnazjum nr 1 w Piasecznie obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania - wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna.
   2. Wychowawca raz w miesiącu po analizie frekwencji i zachowania uczniów wystawia miesięczną ocenę i zapisuje ją w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym.
   3. Oceny zachowania uczniów przy pomocy karty oceny dokonuje się dwa razy w roku – po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego.
   4. Ocena roczna nie jest średnią ocen: semestralnej i końcowej. Jeśli uczeń uzyskał w pierwszym semestrze ocenę naganną z zachowania, ocena roczna nie może być wyższa niż poprawna.
   5. Oceną „graniczną” jest ocena dobra. Ocenę bardzo dobrą i wzorową otrzymują uczniowie wyróżniający się w jednym lub wszystkich obszarach, na co wychowawca posiada dowody w postaci np.: zapisów w dzienniku, dyplomów, pochwał, opinii, zaświadczeń.
   6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   7. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów danego oddziału oraz uwzględniając samoocenę ucznia w trzech obszarach:
    • kultura osobista
    • stosunek do obowiązków szkolnych
    • postawa społeczna uwzględniająca zasady współżycia społecznego
   8. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
   9. Uczeń po konsultacji z wychowawcą ustala warunki konieczne do spełnienia  w celu podwyższenia przewidywanej oceny. Może uzyskać wyższą ocenę, jeżeli spełni wszystkie ustalone warunki, a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele i uczniowie, nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń.
   10. Przewidywana roczna ocena zachowania może zostać obniżona, jeśli uczeń po jej wystawieniu przestanie spełniać wymagane na tę ocenę kryteria lub dopuści się czynów drastycznych.
   11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu i następny ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   12. Decyzja wychowawcy dotycząca oceny zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §19 Rozporządzenia MEN nr 562 z 30 września 2007 r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Postanowienia szczegółowe
Ocenę zachowania ustala wychowawca i przedstawia na spotkaniu zespołu wychowawczego przed radą klasyfikacyjną.
Sposób ustalania oceny jest następujący:
Każdej ocenie przyporządkowuje się punkty:

Zachowanie punkty
 wzorowe  6
 bardzo dobre  5
 dobre  4
 poprawne  3
 nieodpowiednie  2
 naganne  1

 

    1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, samorząd klasowy oraz wychowawca wystawiają uczniom ocenę w postaci punktów odpowiadających ocenie zachowania.
    2. Wychowawca, po zapoznaniu się z samooceną ucznia, na podstawie powyższych propozycji ustala ocenę zachowania według wzoru: 0,5*(liczba punktów od wychowawcy)+ 0,25*(średnia punktów od nauczycieli)+ 0,25*(liczba punktów od samorządu klasowego)
np.:
 •  ocena wychowawcy – dobry = 4 punkty
 •  średnia nauczycieli – dobry = 4 punkty
 • ocena samorządu -  wzorowy = 6 punktów
                     0,5x4+ 0,25x4+ 0,25x6 = 2+1+1,5 =4,5 

W klasie trzeciej na zakończenie nauki w gimnazjum ocenę z zachowania ustala sie według wzoru:1/6 x (średnia punktów od nauczycieli)+1/6 x (liczba punktów od samorządu klasowego)+1/6 x (liczba przeliczonych punktów za projekt)+3/6 x (liczba punktów od wychowawcy)

    Ustala się następujące przeliczenie punktów za projekt:
   •  
    • 20p.=6 pkt do oceny zachowania
    • 19p.-18p. - 5 pkt do oceny zachowania
    • 17p.-15p. - 4 pkt do oceny zachowania
    • 14p.-10p. - 3 pkt do oceny zachowania
    • 9p.-7p. - 2 pkt do oceny zachowania
    • 6p. i mniej - 1 pkt do oceny zachowania

 

    1. Wychowawca  z tabeli odczytuje jakiej ocenie zachowania odpowiada ta liczba punktów:
liczba punktów  ocena  zachowania
 1,0-1,49  naganne
 1,5-2,49  nieodpowiednie
 2,5-3,49  poprawne
 3,5-4,49  dobre
 4,5-5,49  bardzo dobre
 5,5-6,00  wzorowe
   1. Sposób dokumentowania.
    • Nauczyciele zapisują uwagi (pochwały i nagany) w dzienniku klasowym i w dzienniku elektronicznym, uwzględniając uwagi innych pracowników szkoły w trzech obszarach: kultura osobista, stosunek do obowiązków szkolnych, postawa społeczna.
    • Miesiąc przed klasyfikacją roczną i dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną wychowawca klasy przygotowuje kartę oceny uczniów (lista uczniów, przedmiotów, rubryka dla wychowawcy i samorządu klasowego).
    • Wychowawca, samorząd klasowy i nauczyciele uczący w danej klasie wpisują poszczególnym uczniom proponowaną ocenę zachowania.
    • Nauczyciele przedmiotów dokonują rzetelnej oceny zachowania ucznia, biorąc pod uwagę trzy obszary: kulturę osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych, postawę społeczną.
    • Opisy szczególnych przypadków zachowania ucznia wraz z udokumentowaną korespondencją z rodzicami/opiekunami prawnymi (np. list polecony, korespondencja w dzienniku elektronicznym), opisem działań podjętych wspólnie ze szkolnym zespołem psychologiczno-pedagogicznym, uwagami, naganami wychowawcy lub dyrektora wychowawca umieszcza w indywidualnej dokumentacji ucznia.
   2. Wychowawca jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia oceny wzorowej i nagannej.

Kryteria wystawiania poszczególnych ocen zachowania

Uczeń ubiegający się o daną ocenę zachowania nie musi spełnić wszystkich wymienionych poniżej kryteriów, ale w przypadku incydentalnych nagannych zachowań Rada  Pedagogiczna może zdecydować o obniżeniu oceny.


Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:


Kultura osobista
 •  zawsze  jest przykładem wysokiej kultury osobistej wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów
 • nie otrzymał ani jednej negatywnej uwagi 
 • nigdy nie używa wulgarnego słownictwa
 • zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • wykazuje tolerancję w stosunku do innych narodowości i poglądów, wyznań
 • okazuje szacunek innym osobom i jest otwarty na ich potrzeby
Stosunek
do obowiązków
 • wzorowo wypełnia obowiązki ucznia
 • nigdy nie spóźnia się (dopuszczalne spóźnienia usprawiedliwione)
 • nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej
 • dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – uczestniczy w pracy przynajmniej jednego koła zainteresowań
 • z zaangażowaniem uczestniczy w procesie lekcyjnym, chętnie podejmuje się wykonywania powierzonych zadań dodatkowych
 • podczas zajęć zachowuje się wzorowo
 • w terminie oddaje książki wypożyczone z biblioteki szkolnej
 Postawa społeczna
 • godnie reprezentuje szkołę - z sukcesem bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach lub zawodach sportowych
 • jest aktywny społecznie, pełni funkcje w zespole klasowym lub szkole, pracuje na rzecz szkoły i środowiska, ciesząc się zaufaniem rówieśników i nauczycieli
 • działa jako wolontariusz

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:


Kultura osobista
 • nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi
 • ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie w czasie uroczystości szkolnych
 • nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa
 • wykazuje się tolerancją w stosunku do innych
 • nie pozostaje bierny wobec przejawów niesprawiedliwości, krzywdzenia innych, nietolerancji
 • jest koleżeński, chętnie pomaga innym
 Stosunek
do obowiązków
 • usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych,
 • punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszczalne 3 godz. nieusprawiedliwione)
 • nie otrzymał negatywnych uwag
 • dotrzymuje zobowiązań, wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników szkoły
 • chętnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych
 Postawa społeczna
 •  bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,
 • chętnie podejmuje się rozmaitych obowiązków związanych z codziennym życiem klasy i szkoły, sumiennie się z nich wywiązuje.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Kultura osobista
 • zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi - chętnie angażuje się w akcje pomocy innym
 • nie używa wulgarnego słownictwa
 • nie ulega nałogom
 • dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób
 Stosunek
do obowiązków
 • zazwyczaj nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany
 • w semestrze ma nie więcej niż 10 spóźnień i 10 godzin nieusprawiedliwionych
 • stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków ucznia
 • dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, uczestnicząc w pracy koła zainteresowań lub zajęć wyrównawczych
 • nie zakłóca toku prowadzenia zajęć lekcyjnych
 • otrzymał nie więcej niż 5 upomnień od nauczycieli 
 Postawa społeczna
 • stara się być aktywny społecznie

 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista
 • sporadycznie popada w konflikty z rówieśnikami
 • zdarza mu się niestosownie odzywać do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
 • w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę
 • sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych norm współżycia w zbiorowości szkolnej
 • zdarzające się uchybienia nie mają charakteru stałego i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, a uczeń wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w celu zmiany postępowania
 Stosunek
do obowiązków
 • w semestrze ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych i 15 spóźnień
 • otrzymuje pisemne negatywne uwagi
 Postawa społeczna
 •  rzadko bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną

Kultura osobista
 • często wykazuje brak kultury, bywa arogancki, wulgarny i konfliktowy
 • ulega nałogowi nikotynizmu
 • zachowuje się nieodpowiednio do okoliczności
 • łamie zasady kulturalnego zachowania
  
 Stosunek
do obowiązków
 • opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 50 godzin, często się spóźnia zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, ma w semestrze nie więcej niż 25 spóźnień
 • wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
 • nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa samowolnie opuszczając teren szkoły lub oddalając się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły
 • otrzymał naganę od wychowawcy klasy
 • zdarzyło mu się zniszczyć mienie szkoły lub prywatną własność
 • odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczyciela
 • nie pracuje na miarę swoich możliwości
 Postawa społeczna
 • zazwyczaj nie wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem klasy i szkoły
 • na ogół nie bierze udziału w imprezach i innych działaniach podejmowanych przez szkołę

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista
 • wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów
 • znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszanie
 • prowokuje bójki, brał udział w pobiciu,
 • kradł
 • ulega nałogom – pali papierosy (także e-papierosy), pije alkohol, ma kontakt
 •  ze środkami odurzającymi
 • rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego
 • jest agresywnie nastawiony do otoczenia
 • rozpowszechnia zdjęcia,  nagrania wypowiedzi, oszczerstwa dotyczące nauczycieli, koleżanek, kolegów lub innych osób, dopuszcza się aktów cyberprzemocy, mobbingu
 • wniósł do budynku szkoły narzędzia lub materiały zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych
 • sfałszował dokumenty szkolne lub podpis rodziców
 • stale łamie zasady kulturalnego zachowania, nie wykazuje chęci poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych 
 Stosunek
do obowiązków
 • opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin, notorycznie spóźnia się na zajęcia
 • otrzymał naganę dyrektora szkoły
 • ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych
 • działa w grupach nieformalnych o przestępczym charakterze, wchodzi w konflikt z prawem
 Postawa społeczna
 • notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących codziennego funkcjonowania klasy i szkoły
 • dezorganizuje działania i imprezy szkolne

Inne nieuwzględnione w regulaminie negatywne zachowania będą rozpatrywane indywidualnie przez Radę Pedagogiczną.


 
Zmiany w regulaminie zachowania przygotował zespół w składzie:

  • Wiesława Wojtas
  • Elżbieta Żebrowska
  • Ewa Grochocka

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec