Regulamin zachowania się uczniów

 1. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw uczniowie przebywają w budynku szkoły – nie wychodzą poza teren szkoły bez wiedzy nauczycieli i rodziców. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć na podstawie pisemnej zgody rodziców, którą należy okazać wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności jednemu z dyrektorów szkoły.
 2. Jeśli w czasie zajęć uczeń źle się poczuje, zgłasza się do wychowawcy, następnie do szkolnej pielęgniarki, która w razie konieczności wzywa rodziców. Uczeń opuszcza budynek tylko pod opieką rodziców.
 3. Uczeń po dwukrotnym opuszczeniu budynku szkolnego podczas lekcji otrzymuje naganę wychowawcy klasy.

 4. Uczeń, który nie chce podać swoich danych osobowych nauczycielowi, otrzymuje naganę wychowawcy klasy.

 5. Jeśli uczeń otrzyma w dwóch kolejnych miesiącach nieodpowiednią lub naganną ocenę cząstkową zachowania, zostaje przeniesiony do innej klasy.

 6. W budynku szkoły uczniowie przebywają na piętrze, na którym będą odbywały się po przerwie zajęcia. Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale pierwszego dzwonka. Drugi dzwonek informuje o rozpoczęciu lekcji. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami. Bez opieki nauczyciela uczniom nie wolno przebywać w pracowniach.
 7. W czasie lekcji nie wolno korzystać z telefonów komórkowych (telefon musi być wyłączony i schowany do torby lub kieszeni).
 8. Zabrania się fotografowania i nagrywania na terenie szkoły bez zgody osób zainteresowanych i dyrekcji szkoły. Bezprawne i naganne jest również rozpowszechnianie przez uczniów zdjęć, cudzych wypowiedzi, oszczerstw dotyczących kolegów lub innych osób.
 9. W czasie przerw uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących. Nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach i korytarzach, siadać na parapetach okiennych.
 10. W toaletach nie wolno: palić papierosów (również e-papierosów), jeść posiłków, odrabiać prac pisemnych, załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.
 11. Uczniowie nie wchodzą do boksów szatni innej klasy, nie przebywają w boksie swojej klasy dłużej niż wymaga tego zmiana obuwia, nie korzystają z boksów w czasie przerw(wyjątek: zabranie stroju na lekcję wychowania fizycznego). W szatniach nie należy pozostawiać pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów.
 12. Zabrania się przebywania uczniów na korytarzach szkolnych w czasie zajęć lekcyjnych. Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji mogą korzystać ze świetlicy.
 13. Do budynku szkoły nie wnosimy przedmiotów, których niewłaściwe użycie może zagrażać zdrowiu i życiu innych.
 14. We wszystkich pomieszczeniach szkoły należy zachować czystość. Za celowe niszczenie mienia szkoły (np. umieszczanie napisów na ławkach, ścianach) finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice ucznia.
 15. Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia i okazania w razie potrzeby legitymacji szkolnej.
 16. Każdy uczeń oddaje w terminie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. Wszystkie lektury zwraca do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec