I. Podstawa prawna.

§ 1

Rada Rodziców w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami ) zwaną dalej Ustawą.
 2. Statutu Gimnazjum nr 1 w Piasecznie zwanego dalej Statutem.
 3. Niniejszego Regulaminu.

II. Zakres i przedmiot działania.

§ 2

 1. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły składającym się z jednoosobowych przedstawicieli wszystkich oddziałowych  Rad Rodziców.
 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną szkoły, organizacjami społecznymi działającymi w szkole, samorządem uczniowskim w zakresie
  • doskonalenia  organizacji pracy szkoły,
  • prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach szkoły,
  • zaznajamianiem rodziców z wymogami szkoły,
  • pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu nauczania wychowania i opieki,
  • udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole.
 3.  Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców, lub zebranie ogólne członków Oddziałowych Rad Rodziców – zwanej dalej Zebraniem Ogólnym.

§  3.

III. Zadania.

Rada Rodziców realizuje zadania określone w Ustawie i Statucie, a w szczególności:

 • współdziała w programowaniu pracy szkoły oraz w planowaniu wydatków finansowych,
 • podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły,
 • organizuje działalność w celu podnoszenia kultury pedagogicznej w rodzinie,
 • pozyskuje zakłady, instytucje do współpracy  ze szkołą, szczególnie w kierunku patronatu nad jej działalnością,
 • współpracuje z  organizacjami społecznymi i politycznymi działającymi w środowisku, propagując zadania szkoły i osiągane efekty.

IV.      Organizacja i zasady działania Rady Rodziców:

§ 4

 1.  W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani w głosowaniu tajnym przez Rodziców uczniów danego oddziału przewodniczący  Oddziałowej  Rady Rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców, z  głosem doradczym wchodzą przedstawiciele zakładów pracy, z którymi zawarte są umowy patronackie.
 3. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły bądź wyznaczony przez niego zastępca.

§ 5

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały Rady Rodziców zapadają  w głosowaniu jawnym większością głosów.
 2.  Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza uchwałę. Dyrektor szkoły po zawieszeniu wykonania uchwały w terminie siedmiu dni od jej podjęcia , uzgadnia  z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
 3. W przypadku braku uzgodnienia dyrektor szkoły, bądź Rada Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie.

§ 6

Kadencja Rady Rodziców trwa do trzech lat.

§ 7

V. Organa Rady Rodziców. Sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji.

 1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
  • prezydium Rady Rodziców,
  • ewentualnie komisje problemowe Rady Rodziców.
 2. Liczbę komisji Rady Rodziców ustala Rada Rodziców.


§ 8

W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą z urzędu: przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Rodziców, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Rodziców.

§ 9

W posiedzeniach prezydium Rady Rodziców może brać udział przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.


§ 10

Prezydium  Rady Rodziców wykonuje następujące zadania:

 1. Przygotowuje do rozpatrzenia przez Zebranie Ogólne projekty planu Rady Rodziców oraz projekty preliminarza finansowego Rady Rodziców.
 2. Zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły Zebranie Ogólne Rodziców, ustalając termin i porządek zebrania.
 3. Podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców.
 4. Podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 5. Współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, prezentuje opinie rodziców we wszystkich ważnych sprawach szkoły.
 6. Zachęca rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki.

§ 11

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców.
 2. Dokonywanie na  żądanie Rady Rodziców  i dyrektora szkoły kontroli pracy Rad Oddziałowych.
 3. Informowanie na zebraniach rodziców lub zebraniach  Szkolnej Rady Rodziców o wynikach przeprowadzonych kontroli.

§ 12

VI. Fundusz Rady Rodziców.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na opiekę nad dziećmi i młodzieżą, na działalność wychowawczą oraz poprawę bazy materialnej szkoły.
 2. Wysokość dobrowolnych składek rodziców proponuje Rada Rodziców.

 

§ 13

 1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców  planie finansowym.
 2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez prezydium Rady Rodziców.
 3. O dokonanych zmianach prezydium informuje Rady Rodziców na najbliższym zebraniu.

§ 14

 1. Ewidencja i dokumentacja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ogólnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów.
 2. Dopuszcza się dokonywania wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony przewodniczącego Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.

§ 15

Zasady wynagradzania  i jego wysokość dla pracownika prowadzącego sprawy  finansowe Rady Rodziców ustala prezydium Rady Rodziców.
 

§ 16 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Rady Rodziców przygotowywany jest przez prezydium Rady a następnie zatwierdzany przez Zebranie Ogólne.
 2. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić  jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
 3. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej z napisem:

  Rada Rodziców
  Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy
  ul. Generała Sikorskiego 20
  05-500 Piaseczno
  Tel.(022) 756-89-41
 4. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

 


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec