„Piaseczyńskie szkoły przyszłości”

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18.
Wsparciem w ramach projektu objęto szkoły z terenu Miasta i Gminy Piaseczno:
1) Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10,
2) Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,
3) Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie,
ul. Szkolna 10,
4) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20,
5) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, Al. Kasztanów 12,
6) Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1) Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach,
2) Realizacja zajęć rozwijających w szkołach,
3) Doposażenie pracowni przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu,
4) Doposażenie szkół w sprzęt TIK,
5) Realizacja warsztatów, szkoleń i zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych w oparciu o technologie TIK,
6) Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodą TUTORINGU dla uczniów mających trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych w SP w Zalesiu Górnym.
Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia z tutoringu. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów.
Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy, w postaci udostępnienia sal na zajęcia. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 2 099 006,05 zł.
Projekt jest odpowiedzią na cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz Dane osobowe uczestnika/ uczestniczki projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”
2. Formularz Oświadczenie uczestnika projektu,
3. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”,
4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Piaseczyńskie szkoły przyszłości
Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Regulamin projektu

Załącznik1

Załącznik2

Załączni3

Załącznik4


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec